Stadgar

Stadgar för Göteborgs Poetry slam

Antagna 2016-11-14

1. Namn och ändamål

Föreningens namn är Göteborgs Poetry Slam och dess säte är Göteborg. Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som inte driver näringsverksamhet. Göteborgs Poetry Slams syfte är att arrangera poetry slam, ta ut ett lag till SM i Poetry Slam i de fall det arrangeras, arrangera öppna scener samt andra scenpoesirelaterade aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara pedagogiska program, sociala evenemang, resor med mera.

2. Medlemskap

Medlem i föreningen blir den som kommer på ett medlemsmöte och antecknar sig som medlem alternativt skickar ett mejl till styrelsen. Medlem som vill gå ur föreningen skickar ett mejl till styrelsen.

3. Styrelse

Frågor som gäller föreningen tar en styrelse hand om. I den ska det finnas minst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen har ansvaret för verksamheten inför årsmötet. Årsmötet väljer styrelseledamöterna. En väljs på två år, övriga på ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande och kassör blir firmatecknare var och en för sig. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, det ska finnas fika på varje möte och tid för häng. Ordförande är sammankallande. Tre styrelseledamöter kan också gå samman och kalla till styrelsesammanträde. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om det blir jämnt när styrelsen röstar har ordförande den avgörande rösten. Styrelsen ska varje år på årsmötet presentera årsredovisning med resultat- och balansräkning och en verksamhetsberättelse för året som gått. Verksamhetsår är lika med kalenderår.

4. Arbetsgrupper

Varje styrelseledamot kan vara kontaktperson för en arbetsgrupp som arbetar med olika inriktningar inom de scenpoesirelaterade aktiviteterna. Styrelseledamöterna är ansvariga för att sprida styrelsens beslut till arbetsgruppen och ta med arbetsgruppens frågor och förslag till styrelsen.

5. Valberedning

Valberedningen ska bestå av två personer som väljs av årsmötet, de ska, så långt det går sträva efter en mångfald bland sina förslag till ledamöter.

6. Revision

För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet en revisor jämte ersättare. Föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret ska senast 30 dagar före årsmötet överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning och yttrande.

7. Medlemsmöte

Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmöte ska hållas minst två gånger årligen, det ska finnas fika och tid för häng. Kallelse och dagordning ska ha mejlats medlemmarna senast två veckor före medlemsmötet. Räkenskaper ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Föreningens årsmöte ska hållas senast 30 april. Kallelse och dagordning till årsmötet ska ha mejlats medlemmarna tre veckor innan så att styrelsen hinner komma med förslag till beslut när det gäller motioner från medlemmarna.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Fråga om kallelsen gått ut i tid
 5. Presentation av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelseledamot på två år
 9. Val av styrelseledamöter på ett år
 10. Val av revisor och ersättare på ett år
 11. Val av valberedning på ett år
 12. Motioner väckta av medlemmar
 13. Övriga ärenden

Föreningsmöte ska utlysas av styrelsen eller om en tredjedel av medlemmarna begär det. Rösträtt utövas av medlem personligen vid föreningsmöte.

8. Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras om beslutet fattas vid årsmöte och minst två tredjedelar av de som är röstberättigade vid mötet röstar för en ändring. Förslag om stadgeändring ska biläggas kallelsen till årsmötet.

9. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas om beslut fattas vid två på varandra följande medlemsmöten. Ett av de ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid det sista mötet ska minst två tredjedelar av de som är röstberättigade vid mötet rösta för en upplösning av föreningen. Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Musikens Hus Ekonomisk förening.

Ladda ner stadgarna som PDF